Rodzaje umów o pracę

Rodzaje umów o pracę

Możemy tu wymienić kilka najczęściej spotykanych rodzajów umów o pracę, z którymi prawie każdy z nas zetknął się w swojej karierze zawodowej. Podstawową i do niedawna zdecydowanie dominującą była umowa o pracę na czas nieokreślony oraz na czas określony. Obie te formy zapewniały pracownikom najwięcej praw, m.in. gwarantowały odprowadzanie składek emerytalnych i zdrowotnych przez pracodawcę oraz dawały pracownikowi prawo do urlopu oraz do otrzymywania zasiłku chorobowego w razie niezdolności do pracy, a także zachowanie okresu wypowiedzenia. W ostatnich latach coraz więcej ludzi zostaje zatrudnionych na tzw. umowach śmieciowych, czyli w ramach umowy zlecenia i umowy o dzieło. Umowa zlecenia zobowiązuje do jak najlepszego wykonywania przez pracownika określonych obowiązków, a umowa o dzieło – osiągnięcia odpowiedniego rezultatu pracy. Pracownik nie ma jednak prawa do urlopu wypoczynkowego ani też do zasiłku chorobowego, a na jego rzecz są odprowadzane tylko składki na ubezpieczenie zdrowotne i to tylko w ramach umowy zlecenia. Należy też wspomnieć o specyficznych rodzajach umów o pracę, wiążących się z reguły z pewną tymczasowością zatrudnienia. Możemy tu wymienić m.in. kontrakty marynarskie czy też menedżerskie, umowy sezonowe, czy też umowy na zastępstwo oraz wiele innego rodzaju.