Giełdy papierów wartościowych

Giełdy papierów wartościowych

Przedmiotem obrotu rynkowego są zarówno dobra materialne, usługi, jak i papiery wartościowe. Papiery wartościowe, choć mogą mieć też postać materialną jako dokument potwierdzający ich posiadanie, to jednak najczęściej obrót między nimi przebiega tylko w postaci elektronicznej. Transakcje kupna –sprzedaży papierów wartościowych mają miejsce na rynkach kapitałowych, a najbardziej zaawansowanym przejawem takiego rynku są giełdy papierów wartościowych. W Polsce istnieje Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Jej historia sięga czasów przedwojennych. W okresie powojennym w ustroju komunistycznym nie miała racji bytu, więc ponownie reaktywowano warszawską GPW w 1991 roku. Podstawowym zadaniem Giełdy jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi, w oparciu o zlecenia kupujących i sprzedających na giełdzie. Porównanie wartości i ilości tych zleceń pozwala na wyznaczenie aktualnego kursu danego papieru wartościowego, a realizacja transakcji następuje w trakcie sesji giełdowej. Zlecenia giełdowe w praktyce nie wykonuje się bezpośrednio na Giełdzie, a jedynie poprzez rachunki maklerskie. Wykonywanie operacji na tych rachunkach można zlecić biuru maklerskiemu bądź też dokonywać je samodzielnie, poprzez internetowe aplikacje pozwalające na uzyskanie dostępu do własnego rachunku maklerskiego.