Ranking OFE publikowany jest co roku

Ranking OFE publikowany jest co roku

Bardzo ważnym dokumentem w naszym systemie emerytalnym jest oficjalny ranking Otwartych Funduszy Emerytalnych. Jest on publikowany co pół roku przez Komisję Nadzoru Finansowego. Ranking opiera się na osiągniętych wynikach inwestycyjnych czyli stopach wzrostu. Komisja Nadzoru Finansowego stale gromadzi dane i na ich podstawie oblicza, ile powinna wynosić wymagana stopa zwrotu z inwestycji OFE. Dotyczy to nominalnej stopy zwrotu, co oznacza, że nie bierze się pod uwagę ani inflacji ani prowizji od składek ani opłat za zarządzanie. Odbywa się to w ten sposób, że najpierw wylicza się średnią ważoną stopę zwrotu wszystkich OFE. Przy wyliczaniu średniej ważonej bierze się pod uwagę tylko te fundusze, które działały co najmniej przez trzydzieści sześć miesięcy. Wyliczona średnia ważona stopa zwrotu podawana jest do publicznej wiadomości. Jest to bardzo ważny parametr ponieważ w oparciu o niego liczy się minimalną wymaganą stopę zwrotu. Ta koeli jest podstawowym elementem systemu bezpieczeństwa dla II filaru. Całe to wyliczenie jest ważne z jeszcze jednego powodu – jeśli jakiś fundusz nie osiąga minimalnej wymaganej stopy zwrotu nie może pobierać części opłaty za zarządzanie. Poza tym, gdy nie ma tej wymaganej stopy zwrotu powstaje tak zwany niedobór i PTE musi go uzupełnić z własnych środków.