Jakie opłaty są pobierane przez OFE

Jakie opłaty są pobierane przez OFE

Powszechne towarzystwa emerytalne pobierają różne opłaty od tego, co jest wpłacane do Otwartych Funduszy emerytalnych. Opłaty pobierane są i od wpływającej składki i od wartości zgromadzonych aktywów. Pierwsze z nich to opłsaty dystrybucyjne, czyli prowizja pobierana od każdej składki. Opłaty od aktywów to inaczej opłaty za zarządzanie. Zależne są od wielkości aktywów oraz od tego, jaki limit zapisany jest w statucie danego funduszu. Opłatę za zarządzanie pobiera się z aktywów funduszu. Każdy z członków funduszu ponosi ją proporcjonalnie do zgromadzonych przez siebie środków. Część tej kwoty jest stała i zapisana w statucie. Część zmienna zależy od wyników osiąganych przez dany fundusz. I – uwaga – ta opłata nie jest w ogóle pobierana w tym funduszu, który miał w danym okresie najniższa stopę zwrotu z inwestycji. W pozostałych funduszach cześć zmienna tej opłaty jest zależna od osiąganych wyników, to znaczy tym większa im osiągnięta stopa zwrotu była wyższa. Od marca tego roku zlikwidowana została opłata związane z przejściem do innego funduszu. Jest to istotna zmiana, ale nie wszyscy o niej wiedzą. Mniej uczciwi akwizytorzy wykorzystują jeszcze często tę nieznajomość ustawy. Ponieważ wszystko to ma znaczenie dla wysokości przyszłej emerytury warto orientować się w ponoszonych kosztach oszczędzania na nią.