Czym jest podaż ?

Czym jest podaż ?

Dla odmiany, podaż jest czynnikiem występującym po stronie producentów towarów i usług, czyli dóbr. Oznacza ona wielkość dóbr oferowanych na rynku w określonym czasie i po określonej cenie. Podobnie jak w przypadku popytu, również i w wypadku podaży cena jest głównym czynnikiem wpływającym na jej wielkość, ale tutaj zależność jest wprost proporcjonalna, czyli im wyższa jest cena danego dobra, tym samym znajdzie się więcej producentów skłonnych je wytwarzać i jego podaż wzrośnie. Na podaż wpływają również czynniki nie związane bezpośrednio z ceną danego dobra. Mają na nie wpływ ceny i dostępność czynników produkcji, czyli składników, z których wytwarzane jest dane dobro. Jeśli ceny tych składników rosną, np. wskutek wzrostu ceny ropy naftowej, to koszty wytworzenia danego dobra również rosną i jego podaż tym samym musi się zmniejszyć. Również trudności z dostępnością czynników produkcji mogą zwiększyć ich cenę, a w związku z tym negatywnie wpłynąć na podaż danego dobra. Natomiast zmiany w technologii produkcji zazwyczaj zmniejszają koszty wytwarzania danego towaru, a więc zwiększają także jego podaż. Nie należy zapominać także o tym, że na podaż niektórych towarów, a zwłaszcza usług, mogą wpłynąć czynniki klimatyczne i sezonowe. W ten właśnie sposób w zimie, zwłaszcza mroźnej, zamiera budownictwo, a także usługi turystyczne nad morzem.