Różne podziały rynków

Różne podziały rynków

Jak wiadomo, rynek to miejsce, gdzie dokonuje się transakcji kupna – sprzedaży. Początkowo takich transakcji dokonywano rzeczywiście prawie wyłącznie na rynku, czyli centralnym punkcie miasta. Dziś jednak, wraz z rozrostem i globalizacją gospodarki, również pojęcie rynku nabrało wielu znaczeń. W związku z tym rynki możemy dziś podzielić według kilku kryteriów. Ze względu na zasięg oddziaływania rynki dzielimy na lokalne, obejmujące swym zasięgiem obszar miasta lub gminy, następnie regionalne, obejmujące obszar województwa, dalej krajowe, obejmujące cały kraj, wreszcie międzynarodowe, na których spotykają się sprzedający i kupujący z całego świata. Rynki różnią się również w zależności od charakteru transakcji Wyróżniamy tu rynek materialny, gdzie przedmiotem transakcji są dobra materialne, następnie rynek usług, gdzie oferuje się usługi, rynek kapitałowy, na którym przedmiotem obrotu są środki pieniężne oraz papiery wartościowe, aż wreszcie rynek pracy, gdzie pracodawcy oferują pracę, a pracobiorcy jej poszukują. Ze względu na stopień zaspokojenia potrzeb rynek możemy podzielić na rynek producenta, gdzie popyt przewyższa podaż i producenci dyktują na nim warunki oraz na rynek konsumenta, gdzie podaż przewyższa popyt . Wreszcie ze względu na ilość uczestników transakcji możemy wyróżnić rynek detaliczny i hurtowy.