Polityka inwestycyjna OFE

Polityka inwestycyjna OFE

Otwarty Fundusz Emerytalny jest drugim filarem systemu emerytalnego w Polsce. Gwarantem jego wypłacalności jest Skarb Państwa. Dlatego ustawa nałożyła na OFE pewne ograniczenia inwestycyjne, które są jednym z zabezpieczeń gromadzonych środków. Polityka inwestycyjna OFE polega na inwestowaniu powierzonych środków tylko w określone instrumenty finansowe. Na rynku inwestycyjnym są one obdarzone małym ryzykiem dużej straty. OFE mogą inwestować w akcje narodowych funduszy inwestycyjnych oraz spółek giełdowych. Gromadzone środki mogą być również lokowane w bony, obligacje oraz inne papiery wartościowe, których emitentem lub gwarantem jest Narodowy Bank Polski albo Skarb Państwa. Pieniądze mogą być również lokowane w papiery wartościowe, których emitentem są gminy, województwa bądź inne jednostki samorządu terytorialnego. Polityka inwestycyjna danego OFE może polegać również na lokowaniu gromadzonych środków w depozyty, pożyczki, a nawet kredyty, które jednak muszą posiadać gwarancje Skarbu Państwa bądź NBP. Wprowadzone ograniczenia dotyczą nie tylko typu instrumentów, w które można inwestować, ale również w ich ilość. Wszystko to ma gwarantować stabilne zyski przy jak najmniejszym ryzyku inwestycyjnym.