Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy

Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy

Gdy w końcu intensywne poszukiwanie przez nas pracy zostało uwieńczone powodzeniem, warto wiedzieć, w jaki sposób staniemy się pracownikiem konkretnej firmy. Nasz pracodawca powinien już pierwszego dnia pracy przedstawić nam umowę, która powinna precyzować czas trwania pracy, prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy, zakres wykonywanych czynności oraz wysokość wynagrodzenia za pracę. Warto przy tym zauważyć, że nie możemy nawet dobrowolnie zrzec się wynagrodzenia, co ma zapobiegać naciskom ze strony pracodawcy. W okresie trwania naszej pracy pracodawca powinien nam zapewnić jej odpowiednie warunki, zgodne z kodeksem pracy oraz z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Gdy w końcu jedna ze stron postanowi rozwiązać stosunek pracy, musi się to również odbyć z poszanowaniem zasad kodeksu pracy. Umowę o pracę można rozwiązać za porozumieniem stron, z zachowaniem okresu wypowiedzenia lub nawet bez wypowiedzenia. Ta ostatnia metoda często wiąże się ze zwolnieniem dyscyplinarnym związanym z ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych. Jeżeli jesteśmy niezadowoleni ze sposobu rozwiązania przez pracodawcę naszego stosunku pracy, możemy się odwołać do sądu pracy, a także uzyskać w tym zakresie pomoc związku zawodowego, jeśli jesteśmy jego członkiem. Pomoc ta może być dla nas nieoceniona.