Dochody i wydatki gospodarstw domowych

Dochody i wydatki gospodarstw domowych

Gospodarstwo domowe, niezależnie od jego wielkości i ilu członków obejmuje, musi się również rządzić regułami gospodarki rynkowej, czyli w dłuższym okresie musi w nim zachodzić równowaga między dochodami i wydatkami. Podstawowym źródłem dochodów gospodarstwa domowego jest uzyskiwanie wynagrodzenia z tytułu pracy przez jej członków. Oprócz tego członkowie gospodarstwa domowego mogą uzyskiwać dochody z tytułu różnego rodzaju świadczeń przekazywanych przez państwo. Możemy tu wyróżnić świadczenia emerytalne oraz różnego rodzaju zasiłki, w tym chorobowe, rodzinne i opiekuńcze. Gospodarstwo domowe może również uzyskać dochody z tytułu kapitału jego członków, w formie np. odsetek od lokat. Uwzględniając uzyskiwane z powyższych źródeł dochody, gospodarstwo domowe powinno tak planować swoje wydatki, aby mogło je w skali jakiegoś okresu (najczęściej miesiąca) zrównoważyć z dochodami. Ważne jest tu określenie stałych, tzw. sztywnych wydatków, które muszą być ponoszone regularnie oraz tych, które można ewentualnie ograniczyć lub nawet z nich zrezygnować. Jeśli jednak zachodzi konieczność poniesienia dużych wydatków, które są niezbędne, a na które nie wystarczy oszczędności, gospodarstwo domowe może pieniądze na nie w praktyce zdobyć tylko drogą pożyczki, w szczególności zaciągnięcia kredytów bankowych.