Czym są kasy oszczędnościowe ?

Czym są kasy oszczędnościowe ?

W końcu lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku zaczęły się pojawiać w Polsce pierwsze po II wojnie świtowej spółdzielcze kasy oszczędnościowo–kredytowe. Ich zasada działania jest zbliżona do zasad działania banków spółdzielczych. Inaczej mówiąc, oferują one standardowe produkty i usługi, ale tylko wobec swoich członków. Aby się stać członkiem SKOK-u, należy wykupić udział i z reguły z góry opłacić roczną składkę członkowską. Nie są to kwoty duże, więc w zasadzie członkiem takiej kasy może zostać nawet osoba niezbyt zamożna. Taka była właśnie idea powstania pierwszych, jeszcze przedwojennych kas oszczędnościowo–kredytowych. Gromadziły one ludność niezamożną, a dzięki wkładom członkowskim mogły oferować korzystniejsze oprocentowanie depozytów i kredytów niż tradycyjne banki, w których zazwyczaj ich członkowie nie byli w stanie znaleźć nic dla siebie. Niestety, dziś idea SKOK-ów w praktyce uległa wypaczeniu. Mimo powstania dużej ilości kas nastąpiła koncentracja ich kapitału w rękach niewielkiej grupy spośród ich członków. Kasy zaczęły oferować swe produkty na zbliżonych warunkach do banków uniwersalnych oraz osiągać zyski zbliżone do bankowych, choć z założenia nie były to instytucje nastawione głównie na osiągnięcie zysku. Co gorsza, nie podlegają one też kontroli nadzoru bankowego, któremu podlegają wszystkie banki.